Undervisningsmiljøvurdering:

Undervisningsmiljøvurdering 15-12-2022

Skolen gennemfører løbende undervisningsmiljøvurderinger som lægges på skolens hjemmeside. Undervisningsmiljøvurderingen er udarbejdet i et samarbejde mellem skolens ledelse, TR, AMR og elevrådet. Næste obligatoriske UMV skal senest foretages i skoleåret 23/24.

Den nuværende UMV blev et år forsinket grundet sygdom hos ledelsen og tekniske udfordringer.

Spørgsmålene er tilpasset elevernes klassetrin og har omhandlet følgende emner:

Trivsel og relationer til elever

 • Har du nogen at være sammen med i frikvartererne?
 • Har du nogen du arbejder godt sammen med, og får lavet en masse?
 • Kan du få hjælp af dine klassekammerater hvis du har svært ved skolearbejdet?

Relation til undervisere

 • Tør du at spørge dine lærer om hjælp hvis du har en svær opgave, du har brug for hjælp til?
 • Tør du komme med til din lærer med ting der handler om dit privatliv?
  Føler du at dine lærer lytter til dig?

Undervisningen

 • Er undervisningen på et passende niveau?
 • Skal du selv lave noget i timerne? (f.eks. gruppearbejde, øvelser, lege, arbejde på computer, mm.)
 • Er undervisningen spændene?
 • Er der arbejdsro i timerne?

Fysiske rammer

 • Er der gode borde og stole i dit klasselokale?
 • Er temperaturen passende i dit klasselokale?
 • Er toilettet rent og pænt?

Uddrag af resultaterne af undersøgelsen:

Trivsel og relationer til elever
Vi kan ud fra undersøgelsen konstatere at eleverne har skolekammerater de kan lege med og være sociale med i frikvartererne. En del af eleverne har gode samarbejdsmakkere i klasserne, men en del giver også udtryk for at de ikke arbejder lige så godt sammen med andre som alene. I forlængelse af vores arbejde med at styrke det brede stærke fællesskab på skolen, vil vi have det som et arbejdspunkt også at styrke elevernes fagligfællesskab og samarbejdsevner.

Relation til undervisere
Vi kan også konkludere at eleverne som regel altid gerne vil komme til deres lærere og få hjælp hvis de støder på noget der fagligt er svært. Eleverne giver også udtryk for at føle sig lyttet til at deres lærere. Disse faktorer er vigtige for elevernes trivsel og det er opmærksomhedspunkter for os at fastholde dette på et højt niveau.

Undervisningen
En meget stor del af eleverne synes at undervisningen er på et passende niveau. Da der er stor spredning i elevernes faglige niveau, og grundet vores holdstruktur med 2 klassetrin sammen, er vi meget glade for at se at undervisningsdifferentieringen lykkes så godt. Det skal den blive ved med. Ligeledes gives der udtryk for at undervisningens indhold er varieret. På nogle hold kan vi se at eleverne synes der er uro, vi har spurgt ind til dette og det viser sig at det er i overgangssituationer uroen opstår. Dette har vi fokus på i holdene og arbejder sammen med eleverne om dette.

Fysiske rammer
Eleverne giver på de ældste hold udtryk for dårlige borde og stole. Vi vil i budgettet prioritere at se om vi kan udskifte møblementet i kommende budgetår. Eleverne giver på mellemtrinnet udtryk for et ønske om en mere lyddæmpende væg og generel renovering af toiletterne. Vi har besluttet at arbejde videre med det, på kommende arbejdsdag samt med vores tekniske personale.

Vi kommer til at opdatere dokumentet ift. vores kommende udviklingsarbejde med UMV.

Samarbejdsudvalget – Gribskov Lilleskole

Trivselsmålinger:

Trivselsmåling 0.-3. klassetrin 2018/2019

 

Trivselsmåling 4.-9. klassetrin 2018/2019

Skriv til os

48795343