Undervisningsevaluering:

På Gribskov Lilleskole er der undervisningsevaluering i alle fag. Evalueringen kan også foregå på forskellige måder i det samme fag. I alle fag opgører lærerne 2 gange om året hvilke forløb de har nået, hvilke de ikke har nået og hvilke de har delvist nået og skriver det ind i årsplanerne. Dette er ikke mindst til egen brug når næste års, årsplaner skal lægges.

I mange fag benytter vi os af Clio’s undervisningsportaler, og til de forløb hvor der er en evaluering til sidst i forløbet, plejer vi som udgangspunkt at evaluere forløbet med denne. Eleverne får en karakter for deres evaluering i 8. og 9. klasse, og i de øvrige klasser vil denne gives som en % score. I mange forløb indgår der også elevpræsentationer undervejs i forløbet som også er en evaluering af den tilegnede viden. Ligeledes benytter vi os løbende af træningsøvelser, og prøver på clio som også evaluerer elevernes faglige niveau. Ligeledes benytter vi os af prøvebankens fsa opgaver i de ældre klassertrin, og ikke mindst test og prøvers øveprøver.

Derudover er der løbende evaluering i lærerteamet af elever med udfordringer med henblik på at give den optimale støtte.

Her er eksempler på den evaluering der kan foregå i de enkelte fag:

Matematik
Der er altid løbende dialog med eleverne om deres opgaveløsning hvor underviseren får indblik i deres forståelse bygger med eleven videre på denne.

Der er fælles snak i klassen med fokus på forståelse og brug af fagord.

Der evalueres ved skole-hjemsamtale samt ved opryk til næste skoleår.
Vi afslutter ofte et kapitel med det tilhørende evalueringsark fra kontext+ systemet, som kommer rundt om de videns og færdighedsområder som eleverne har været igennem i kapitlet.

Dansk 
I de mindre hold hører underviseren dem læse op, retter deres diktater, har dialog om deres tolkninger og forståelse af tekster. Præsentation og fremlæggelse af opgaver. Jeg observerer på dynamikker og roller i gruppearbejde. Jeg læser deres skrevne opgaver i logbogen. Der evalueres ved skole-hjemsamtale samt ved opryk til næste skoleår.

Daglig dialog om logbogsnoter på nogen af skolens hold. Vi benytter os løbende af læseprøver, og retskrivningsprøver, og træningsøvelser.

Løbende evaluering af den enkelte elev gennem samtale om opgaver og skriftlige produkter.

I de større klassetrin foregår evalueringen gennem samtale i slutningen af timen om hvad vi har lært, eleverne laver præsentationer og produkter som afslutning på et emne – fx et powerpoint, en film, en planche eller lignende. De har klassesamtaler hvor man skal argumentere for sin mening. Vi benytter os af Clio-evalueringsopgaver. Vi bruger læse- og retstavningsprøver. Eleverne arbejder løbende med skriveøvelser, hvor de øver sig i at skrive i forskellige genrer og stile. De laver skriftlig-fremstillings–afleveringer i løbet af skoleåret

Kulturfag 
I kulturfag foregår evalueringen ofte gennem klassesamtaler af det område eleverne har været igennem. Elevernes egne præsentationer, ud fra kreative produkter, plakat, powerpoint, taler, rollespil mm. Derudover er der også ofte Clio eller Alinea evalueringer i slutningen af hvert forløb.

Tysk og engelsk
Der er løbende evaluering af elevernes mundtlige evner gennem samtaler i klassen og med eleverne på fremmedsprog. Der er ligeledes grammatikevaluering gennem tildelte træningsøvelser, og i deres grammatikbøger. Ligeledes små præsentationer på fremmedsprog, kreative produkter og ”test-lege”.

Naturfag
Evalueringen i naturfag foregår gennem kreative produkter, og gennem samtale med eleverne med fokus på brug af fagord og det gennemgåede materiale i timerne. Vi anvender Clio evalueringsopgaver i slutningen af de fleste naturfagsforløb, nogle gange anvendes også kahoots i slutningen af et forløb. Vi veksler mellem teori og praksis, hvor eleverne skal lære at opstille forsøg der kan efterprøve opstillede naturfaglige hypoteser og derigennem demonstrere deres naturfaglige kompetencer.

Musik
Evaluering i musik foregår gennem små koncerter og ved anden optræden fx i små film.

I undervisningen veksles mellem teori og praksis hvor eleverne skal henholdsvis sætte ord på og demonstrere kompetencer. Der er også evalueringsquiz med Kahoot.

Billedkunst
Vi har løbende evaluering hen over skoleåret gennem små kreative produkter, og ved små udstillinger. Vi taler undervejs om, hvad vi gør og hvorfor. Vi kigger på vores skitser, såvel som mere færdige resultater – Eleverne vurderes altid med udgangspunkt i det personlige udtryk – den personlige historie, den personlige streg. Har du opnået det du selv ville med værket?

Vi vurderer ikke på hvor dygtige håndværkere vi er, men på vores evne til at opnå og møde det vi selv forventer og ønsker os med værket.  Således er eleven sin egen kurator.

På hvert forløb arbejder vi med større overordnede emner, som afsluttes med en fernisering. Her vil eleven automatisk gå ind i en selvevaluering som skaber yderligere grobund for fortsat dialog om, hvem vi er, hvad vi kan, hvilken rolle har vi.

Skriv til os

48795343