Antimobbestrategi på Gribskov Lilleskole:

På Gribskov Lilleskole accepterer vi ingen form for mobning!

Hvad er mobning?
Mobning er handlinger, der holder en eller flere personer udenfor fællesskabet, bevidst eller ubevidst. Mobning opstår i fællesskaber som mangler noget positivt at samles om, og foregår ved forskellige typer handlinger, der markerer hvem, der holdes udenfor. Mobning udspringer af utrygge kulturer, der opstår i sociale sammenhænge, man ikke kan trække sig fra.

Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen. På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop.

Når man mobber, bruger man sin magt i gruppen på en meget negativ måde. Man gør sig til herre og dommer over en anden person, som man forsøger at skade.

Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt.

Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel ved:

 • at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne.
 • at udstille en person negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme og lede ting om personen.
 • at sprede skadelige rygter.
 • flere gange at udelukke en person fra at være med til aktiviteter.
 • bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort.
 • at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange.
 • at tage eller ødelægge den andens ting.
 • at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil.

Vi prioriterer trivsel højt.
Det betyder at:
Skolen skal være et trygt socialt miljø, hvor alle kan bevare glæden ved at komme.

Alle elever har ret til at komme glade i skole og gå glade hjem igen.

Alle børn skal vide, at de altid trygt kan henvende sig til en voksen på skolen og blive taget alvorligt og blive hjulpet.

Skole og hjem samarbejder om det fælles ansvar for det enkelte barn og skolen som helhed.

Hvad gør vi for at forhindre mobning?
Alle ansatte griber ind, når der opleves drilleri, chikane eller lign. fra en elev af en anden elev, fra en gruppe elever af en tredje elev. Ved at tage fat i drilleri pga. hudfarve, faglige evner, udseende, familieforhold, uenighed om legeaftaler, regler ved boldspil osv. skaber vi et miljø, hvor elever bliver bevidste om, at mobbende adfærd ikke er OK.
Eleverne er derved selv med til at regulere hinanden og hente en voksen, hvis de oplever drillerier i skole- eller SFO-tiden.

Noget drilleri kan være mere skjult og her er det forældrene der skal tage kontakt, så vi på skolen bliver klar over, at en elev er i mistrivsel.

Nu er det ikke altid at mistrivsel skyldes drilleri eller begyndende mobning, men tristhed hos barnet selv i forhold til f.eks. faglige vanskeligheder, fysisk udseende eller andet.

På Gribskov Lilleskole oplever vi ind imellem elever med lavt selvværd, selvom de godt ved, at de er afholdt af lærerne og de andre elever. Det er den følelse at føle sig anderledes eller ringere end de andre, som vi på skolen så arbejder med, dels i samtaler og ros af alle de kvaliteter barnet har, dels i støtteforanstaltninger i undervisningen og særaftaler i forhold til, at barnet oplever sin hverdag så konfliktfri som muligt.

Vi oplever ligesom alle andre skoler hold, hvor kemien imellem eleverne på holdet er fantastisk god med minimum indsat og andre hold hvor der er mange magtkampe og hyppigere drilleri ”for sjov”.

Vi prøver, for elever der føler sig udenfor gruppen socialt, at arbejde med samtaler med eleven, få elever, hele klassen. At få alle til at tage aktiv ansvar for hinandens trivsel.
I den forbindelse er det ofte en balancegang, hvor forældrenes opbakning er alfa og omega. Hvis forældrene hjælper med at invitere en elev ind i det sociale fællesskab, både ved private arrangementer og ved arrangementer på skolen, kan det hjælpe en elev ind i fællesskabet.

Lærerne kan også hjælpe en elev ind i fællesskabet med fysisk at placere eleven i klasselokalet, så eleven ikke føler sig udenfor.

På Gribskov Lilleskole har vi regler for fødselsdage på alle klassetrin og sociale arrangementer. Enten inviteres hele holdet, klassetrinnet eller alle drenge/piger. Vi griber som skole ind, hvis der arrangeres og inviteres anderledes. Forældrene kan derfor også låne skolen til fødselsdage og andre arrangementer, så det aldrig bliver pladsargumentet der ekskluderer elever.

Lærerne er stort set altid dem der deler hold i sport, ved sengepladser på lejrskoler, sidekammerat i skolen, ved gruppearbejde på de ældste trin, så eleverne ikke vælger faglig makker ud fra bedste-ven-princip.
I et enkeltstående tilfælde, hvor vores samlede indsats imod mobning ikke er lykkedes, har vi været nød til at ekskludere en mobbende elev fra skolen.

Helt kort:
Vi tager drilleri alvorligt og involverer os i elevernes trivsel. Det er ikke OK at elever selv skal løse deres konflikter.

Vi løfter i flok, alle elever er alle læreres på et eller andet tidspunkt, så vi griber alle ind og ”letter røven” for at støtte op om trivsel og løse konflikter.

Vi samarbejder tæt med forældrene i forhold til adfærdsændring hos elev der ”driller” for meget.

Vi løser konflikter før vi går i gang med lektionens faglige indhold.

Vi forsøger at arbejde empatisk, vi får de andre elever til at sætte sig i ”ofrets” sted og mærke efter hvad det gør ved én, når der talt eller handlet grimt (også selvom det er for sjovt).

Vi træner eleverne i selvkontrol, både i undervisningssituationer og i den frie leg.

Vi træner eleverne i at sige STOP og i at høre et STOP fra en anden elev.

Vi styrker skolens ”sammenhængskraft” ved aktiviteter og undervisning på tværs af holdene.

Gode råd til forældre:

 • Tal aldrig dårligt om dit barns klassekammerater eller deres forældre.
 • Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs af holdet og på skolen.
 • Opfordr dit barn til at forsvare den klassekammerat der ikke selv kan forsvare sig.
 • Kontakt skolens personale, hvis I erfarer er der er nogen elever der mistrives eller forældre der har svært ved at tage kontakt til skolen.

Antimobbestrategien er udarbejdet af skoleleder Malene Falck, oktober 2017

Hvad er mobning og mobbelignende situationer?

Læs mere om digital mobning

Gode råd til forældre

Skriv til os

48795343